De thema's

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen streven vooruitgang van ondernemingen na op economisch, milieu en sociaal vlak. Dit gebeurt door negatieve gevolgen van zakelijke activiteiten in kaart te brengen en aan te pakken. Ook als deze verbonden zijn aan een zakelijke relatie waaraan ze zelf indirect verbonden zijn. De OESO-richtlijnen geven aanbevelingen per maatschappelijk thema, zodat ondernemingen een helder beeld hebben welke negatieve effecten per thema kunnen voorkomen in de keten. Bekijk hieronder de uitgelichte thema’s mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu en corruptie.

Tekst mensenrechten

Waarom zet Nederland zich eigenlijk in voor mensenrechten?

Voor het recht om je mening te uitenÉ

Om er te mogen zijn, als je anders bentÉ

Je eigen religie aan te hangenÉ

Om als meisje ook naar school te mogen.

Mensenrechten zijn ook onze rechten.

Rechten die we niet kwijt willen. Niet voor onszelf en niet voor anderen.
 
Mensenrechten blijven behouden als we er samen met veel andere landen voor
opkomen:

Door lokale organisaties te steunenÉ

Door mensenrechtenschendingen niet ongestraft te laten.

Door mensenrechten in handelsverdragen op te nemenÉ

Door ze te blijven verdedigen.

Dat heeft effect.

Daarom zet Nederland zich internationaal in voor mensenrechten.

Meer weten? Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten

Mensenrechten

Ondernemingen hebben evenals overheden een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Het gaat om de internationaal erkende mensenrechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en voor ondernemingen verder zijn uitgewerkt in de Guiding Principles van de VN en de OESO-richtlijnen. Ondernemingen behoren de negatieve effecten van hun activiteiten op mensenrechten te voorkomen of te verminderen.

De verwachting is dat bedrijven de OESO-richtlijnen onderschrijven en daarbij verklaren hoe zij mensenrechten in de toeleveringsketen gaan respecteren. Deze verklaring:

 1. Wordt goedgekeurd op het hoogste niveau van de onderneming.
 2. Is gestoeld op interne en/of externe expertise.
 3. Is publiekelijk toegankelijk en wordt gecommuniceerd aan alle betrokken partijen.
 4. Wordt weerspiegeld in het operationeel beleid.

Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bevordert internationale arbeidsnormen en fundamentele arbeidsrechten. In lijn hiermee streven de OESO-richtlijnen naar goede arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen en toeleveringsketens. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen in de richtlijnen. Zo kunt u als bedrijf:

 • Bijdragen tot de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid of dwangarbeid in de keten.
 • Alle werknemers in de keten gelijk behandelen door geen onderscheidt op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging of maatschappelijke achtergrond te maken.
 • Bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van uw werknemers en zorgen dat ze hun kennisniveau en vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Het recht van werknemers om zich aan te sluiten bij vakbonden en onderhandelingen te voeren respecteren en bevorderen.
 • Armoede bestrijden in de landen waar u actief bent door o.a. het creëren van hoogwaardige en behoorlijk betaalde banen
 • Een redelijk deel van het personeel werven, waaronder leidinggevenden, onder de plaatselijke bevolking en deze mensen trainen. Let daarbij extra op training voor vrouwen, jongeren, laaggeschoolden, gehandicapten, migranten, oudere werknemers en werknemers die deel uitmaken van inheemse volkeren.
 • Beslissingen die gevolgen hebben voor de bestaanszekerheid van de werknemers aankondigen binnen redelijke termijn.

Milieu

Ondernemingen behoren tijdens het uitvoeren van hun activiteiten voldoende rekening te houden met het milieu, de volksgezondheid en ieders veiligheid. Uw bedrijf kan verschillende dingen doen om deze OESO-richtlijn te onderschrijven. Zo kunt u bijvoorbeeld uw klanten voorlichten over milieu-effecten en uw werknemers trainen over de algemene aspecten van milieubeheer, omgang met gevaarlijke stoffen en milieuongevallen. U kunt denken aan het volgende:

 • Voer een milieubeheersingssysteem in. Hierbij wordt informatie geëvalueerd over milieu-, gezondheids- en veiligheidseffecten van hun activiteiten. Stel duidelijk meetbare doelstellingen over de verbetering van milieuprestaties en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
 • Breng gemeenschappen die gevolgen van de bedrijfsactiviteiten ondervinden aangaande het milieu, hun gezondheid of veiligheid tijdig en op adequate wijze op de hoogte.
 • Maak een beoordeling van deze voorzienbare effecten, probeer ze te verminderen en voorkomen waar nodig. Houd een rampenplan gereed. Mochten de effecten optreden of toenemen, stel dan de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte.
 • Verbeter de milieuprestaties constant door op zoek te gaan naar duurzame technologieën en duurzamere alternatieven voor bestaande activiteiten, producten of diensten die geen gevolgen voor het milieu hebben, efficiënt zijn in het gebruik van energie, uitstoot van broeikasgassen verminderen, hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
 • Maak klanten bewuster van de milieueffecten van de producten of diensten door de juiste informatie te verschaffen over de producten. Train werknemers over de algemene aspecten van milieubeheer, omgang met gevaarlijke stoffen en milieuongevallen.
 • Zoek naar mogelijkheden om de milieuprestaties van de onderneming te vergroten. Bijvoorbeeld door duidelijke doelen te stellen over emissiereductie, vervanging of vermindering van giftige stoffen, of bijvoorbeeld strategieën op het gebied van biodiversiteit.

Corruptie

De OESO-richtlijnen behandelen ook het thema corruptie, tegelijkertijd is omkoping van personen in het buitenland al strafbaar voor de Nederlandse wet. Ondernemingen behoren geen smeergeld aan te nemen of andere onrechtmatige voordelen aan te bieden, toe te zeggen, te geven of te eisen om opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden. Ondernemingen behoren ook verzoeken tot omkoping en afpersing te weerstaan.

Als het gaat om corruptie binnen de OESO-richtlijnen dienen bedrijven de transparantie van hun activiteiten in de strijd tegen omkoping en verzoeken tot omkoping te verbeteren. Als bedrijf kunt u zich publiekelijk uitspreken tegen corruptie en laten zien hoe u hiermee omgaat. Daarnaast kunt u uw personeel bewustmaken van en scholen over het anti-corruptiebeleid van het bedrijf. U kunt ook gebruik maken van programma’s of maatregelen voor interne controle, ethiek en compliance om omkoping te voorkomen en te signaleren.

Voor meer informatie over de thema’s kunt u terecht op de website van het Nationaal Contactpunt (NCP).