Waarom nu onderschrijven?

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De thema’s van de OESO-richtlijnen zijn zo gekozen dat voor alle belangrijke onderwerpen van maatschappelijk verantwoord ondernemen aanbevelingen zijn beschreven. Zo werken de richtlijnen als ruggensteun om een positieve bijdrage te kunnen leveren op economisch, milieu- en sociaal gebied.

Bovendien biedt het een aantal voordelen om de OESO-richtlijnen als referentiekader voor uw internationale activiteiten te nemen. Hieronder lichten we de belangrijkste voordelen toe waarmee uw bedrijf klaar is voor de toekomst.

Sterke transparante reputatie

Vandaag de dag is het blijven bouwen aan een goede transparante reputatie cruciaal. Uw klanten, werknemers, investeerders en aandeelhouders worden steeds kritischer als het gaat om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het toepassen en uitdragen van de OESO-richtlijnen kan uw onderneming een betrouwbare en transparante reputatie uitbouwen.

Het onderschrijven van de OESO-richtlijnen is de eerste stap richting een beleid dat alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat. Steeds meer bedrijven, investeerders, aandeelhouders en consumenten zijn bekend met de richtlijnen en zullen het onderschrijven ervan meenemen in hun besluitvorming.

Van effectieve risicobeheersing naar efficiënte bedrijfsvoering

Internationale toeleveringsketens kunnen lang en complex zijn met verschillende tussenpersonen en belanghebbenden. Door de OESO-richtlijnen te onderschrijven en daarmee te verankeren in beleid en management systemen krijgt een bedrijf meer zicht op die complexiteit. Het is een eerste stap van bedrijven om bestaande en potentiële risico’s voor hun activiteiten in de toeleveringsketen bij leveranciers en zakenpartners inzichtelijk maken. Door de risico’s vervolgens aan te pakken kunnen voordelen worden behaald zoals kostenbesparingen en innovatieve oplossingen.

Beeld: ©SER

IMVO als vertrekpunt voor de SDG’s

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) zijn door overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties omarmd als een gedeelde agenda voor een duurzame en inclusieve toekomst. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de SDG’s.

 De OESO-richtlijnen waarop het Nederlandse IMVO-beleid is gestoeld bieden een goed vertrekpunt. Zij vormen een basis voor uw bijdrage aan de SDG’s.

De thema’s van de OESO-richtlijnen en de SDG’s hebben veel met elkaar gemeen. Zo behandelen de OESO-richtlijnen bijvoorbeeld thema’s als werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen. Thema’s die een bijdrage leveren aan de SDG-doelen rondom waardig werk en economische groei. Een ander voorbeeld: het thema milieu van de OESO-richtlijnen bevat aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de SDG’s gericht op duurzame steden, herstel van biodiversiteit en klimaatactie. Een laatste voorbeeld is het thema mensenrechten uit de OESO-richtlijnen dat bedrijven helpt om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid (SDG 5 en SDG10). Kortom, de OESO-Richtlijnen geven heldere gedragsregels waarmee bedrijven positief bijdragen aan veel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

OESO-richtlijnen als de basis voor regelgeving en eisen voor het ontvangen overheidssteun

Bij de ontwikkeling van Europese regelgeving worden de OESO-richtlijnen steeds meer als basis gebruikt. Zo worden de OESO-richtlijnen in de Richtlijn Niet-Financiële Informatie als handvat genoemd waarmee je als bedrijf kunt voldoen aan de richtlijn en dien je binnen de Conflictmineralenverordening de zes stappen van de OESO-richtlijnen te doorlopen.

Verder is het onderschrijven van de OESO-richtlijnen een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het handelsinstrumentarium van het ministerie van Buitenlandse Zaken: subsidies en leningen te ontvangen, deel te nemen aan handelsmissies, een exportkredietverzekering toegekend te krijgen en een private-publieke samenwerking te kunnen initiëren.

Bij aanbestedingen boven bepaalde Europese drempelbedragen in risicocategorieën geldt dat toeleveranciers van de rijksoverheid verplicht zijn om de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) toe te passen. De ISV zijn in 2017 in lijn gebracht met de OESO-richtlijnen. Dat betekent dat toeleveranciers van de rijksoverheid verplicht zijn om een risicoanalyse op te leveren en een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee negatieve effecten worden aangepakt.

Waarom nu aanmelden op deze site?

U kunt alvast laten zien dat u aan de slag gaat met de OESO-richtlijnen door u aan te melden via deze website. Dit gaat vooraf aan het daadwerkelijk onderschrijven van de richtlijnen.

Het is een startschot voor uw bedrijf om in de nabije toekomst de eerste stap te kunnen zetten: het onderschrijven van de richtlijnen. Dat wil zeggen dat uw bedrijf de richtlijnen als uitgangspunt neemt voor uw MVO-beleid en benoemt in een publiek beschikbare bron, zoals uw bedrijfswebsite, jaarverslag of MVO-verslag. Vervolgens kunt u starten met het daadwerkelijk implementeren van de richtlijnen. Deze handreiking laat zien hoe u dit kunt doen.

Met deze actieve campagne willen we bereiken dat 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen onderschrijft. Dat noemen we de ‘90%-doelstelling’. Momenteel staat de teller op 35 procent. Dit percentage groeit, wat aangeeft dat de richtlijnen meer en meer als de basis voor IMVO-beleid worden gezien. 90 procent, zorg dat u erbij bent!