Hoe onderschrijven

De overheid verwacht dat alle grote bedrijven de OESO-richtlijnen als uitgangspunt nemen voor hun internationale activiteiten en dat ze de richtlijnen integreren in het beleid en de managementsystemen.

Zoals in de OESO Due Diligence Handreiking voor IMVO staat beschreven gaat het bij de integratie om drie componenten waarvan de eerste de onderschrijving is.

Hieronder staan de drie stappen.

  1. Onderschrijf de OESO-richtlijnen expliciet in een publiek beschikbare bron zoals de bedrijfswebsite, het jaarverslag of een MVO-verslag. Publiceer daarin een combinatie van beleidsregels voor MVO-thema’s waaruit blijkt dat de onderneming zich committeert aan de principes en normen van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Omschrijf hierin de plannen van de onderne­ming voor de praktische toepassing van due diligence, die relevant zijn voor haar eigen activiteiten, toeleveringsketen en andere zakelijke relaties.
  2. Streef er als bedrijf naar om het MVO-beleid te verankeren bij de controlerende organen van de onderneming. Integreer het MVO-beleid van de onderneming in de manage­mentsystemen zodat het deel gaat uitmaken van de reguliere bedrijfsprocessen. Let er hierbij op dat de onafhankelijkheid, autonomie en juridische structuur van deze organen, die mogelijk verplicht zijn volgens de lokale wet- en regelgeving, gewaarborgd blijft.
  3. Zorg dat de MVO-verwachtingen en het MVO-beleid worden afgestemd met leveranciers en andere zakelijke relaties.

"We volgen het beleid gegeven in de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen."

De quote is een voorbeeld van een onderschrijving van Philips. Het komt uit hun Human Rights Policy. Bij de succesverhalen leest u hoe Philips, Zeeman en Unilever zijn gestart met de OESO-richtlijnen en die te onderschrijven.

Hulp bij vervolgstappen IMVO

Als u verder aan de slag wilt gaan met IMVO en de OESO-richtlijnen kunt u gebruik maken van de volgende tools en handreikingen.

OESO Due Diligence handreiking
De OESO Due Diligence Handreiking voor IMVO is niet alleen te gebruiken voor het onderschrijven en opstellen van MVO-beleid zoals hierboven uitgelegd, maar ook voor de vervolgstappen bij implementatie, monitoring en rapportage. U vindt veel praktische tools en toepassingsmogelijkheden in deze handreiking. Daarnaast zijn er een aantal sectorspecifieke handreikingen beschikbaar op de website van de OESO: mineralen, landbouw, kleding- en schoenenindustrie, de financiële sector, olie- en gaswinning en mijnbouw.

IMVO Due Diligence: OESO e-learning
De OESO heeft een e-learning academie voor IMVO gestart die toegankelijk is voor iedereen. De academie biedt een 2,5 uur durende cursus aan over de basis van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) en daarnaast een aantal sectorspecifieke cursussen.

Nationaal Contactpunt (NCP)
Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, beschikken over een Nationaal Contactpunt (NCP). Een van de kerntaken NCP is om alle bedrijven in Nederland bekend te maken met de OESO-richtlijnen en de toepassing ervan te bevorderen. Op de website van het NCP vindt u meer informatie hoe u aan de slag kunt gaan met IMVO en de OESO-richtlijnen.

IMVO-convenanten
Per sector zijn er verschillende convenanten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen gestart. In de IMVO-convenanten trekken bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen op om de soms complexe risico’s en misstanden  rond mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu aan te pakken. Zo zijn er al afspraken voor de sectoren kleding en textiel, sierteelt, voedingsmiddelen, natuursteen, goud, metaal, windenergie, duurzaam bosbeheer, pensioenfondsen, verzekeringen en banken. Ook U kunt zich aanmelden bij een IMVO-convenant via www.imvoconvenanten.nl.

Fonds Verantwoord Ondernemen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt het Fonds Verantwoord Ondernemen beschikbaar voor bedrijven die actief zijn op het gebied van  internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het fonds ondersteunt bedrijven bij multistakeholder-projecten om IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken en biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van IMVO-convenanten.

Fonds Bestrijding Kinderarbeid
Naast het Fonds Verantwoord Ondernemen voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook het Fonds Bestrijding Kinderarbeid uit. Dit fonds helpt Nederlandse bedrijven die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen(s) en hiertegen maatregelen willen nemen zowel op lokaal niveau alsook in hun eigen onderneming (due diligence).

Gender Responsive Due Diligence Tool
Een praktisch hulpmiddel voor gepaste zorgvuldigheid op een specifiek thema is de Gender Responsive Due Diligence Tool. Dit platform helpt u bewust te zijn van genderspecifieke risico’s in uw waardeketen. Vrouwen krijgen namelijk vaak met andere of ernstigere risico’s te maken op en om de werkvloer. Gender is daarmee dwarsdoorsnijdend thema. Het platform laat zien hoe u gender kunt meenemen in uw due diligence proces. Op het platform vindt u ook handige praktijkvoorbeelden van bedrijven die aan de slag zijn gegaan met gender in hun waardeketens.

EU due diligence handreiking dwangarbeid
De Europese Commissie heeft een due diligence handreiking gepubliceerd om bedrijven in de EU te helpen dwangarbeid in hun waardeketens te bestrijden. De handreiking biedt concrete en praktische adviezen hoe het risico op dwangarbeid te identificeren, voorkomen en/of aan te pakken.

MVO Risicochecker
De MVO-risicochecker biedt bedrijven  hulp bij het uitzoeken met welke risico’s zij te maken kunnen krijgen.